Ugrás a tartalomra

Kötelező adatközzététel

A NEG Zrt. kezelésében lévő, jogszabály által előírt közzétételi kötelezettség alá eső közérdekű adatok, illetve közérdekből nyilvános adatok és közzétételük rendje:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján közzétételi kötelezettség alá eső közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.

Székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.
Telefon: +36 20 996 4444
E-mail: info@negzrt.hu 
Web www.negzrt.hu

2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

lásd SZMSZ

3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Sápi Tamás, vezérigazgató

Telefon: +36 20 467 7943
E-mail: sapi.tamas@negzrt.hu

4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Farkas Ákos
operatív igazgató
Telefon: +36 20 996 4444
Telefon: +36 20 389 9497
E-mail: farkas.akos@negzrt.hu

Telefonos ügyfélszolgálat ideje:     

Hétfő: 9:00-16:00
Kedd: 9:00-16:00
Szerda: 9:00-16:00
Csütörtök: 9:00-16:00
Péntek: 9:00-14:00

Személyes ügyfélszolgálat:
Személyes ügyfélfogadásra előre egyeztetett időpontban tud a Társaság lehetőséget biztosítani

Munkaszüneti és ünnepnapokon nincs ügyfélszolgálat.

 

5

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

7

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  

S-KAD Hőszolgáltató Kft.

Székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.
Telefon: +36 20 996 4444
email: sapi.tamas@negzrt.hu

Tevékenységi kör: 
3530’08 Gőzellátás, légkondicionálás 
Sápi Tamás, ügyvezető
Telefon: +36 20 467 7943

Tulajdonos: NEG Zrt. 100%

8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

9

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Magyar Állam (képviseletében: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.)
Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Telefon: +36 1 237-4400 
Fax: +36 1 237-4100
E-mail: info@mnv.hu  
Web: www.mnv.hu


Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

(Bejárat: 1133 Budapest, Újpesti rakpart 31-33.)

+36 1 237-4190
info@mnv.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapszabály (2022/12) Alapszabály (2021/11) 

Alapszabály (2021/01) Alapszabály (2021/05)

Alapszabály (2020/01) Alapszabály (2020/05)

SZMSZ (2019) SZMSZ (2020) SZMSZ (2022)

Irányadó jogszabályok

2

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

3

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

7

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

8

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

9

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

10

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közlemények, Hírek

11

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

12

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
Székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.
Telefon: +36-20 996-4444
E-mail: info@negzrt.hu 

Információs jogokkal foglalkozó személy:
Szabó Adrienn

14

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

15

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

16

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

17

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

18

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

19

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

20

a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

21

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

22

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

23

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

24

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

25

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

III. Gazdálkodási adatok

 

1

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Gazdálkodási adatok, éves beszámolók: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014

2

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak adatai: 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

3

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

4

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Szerződések – NEG Zrt.

5

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

6

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

7

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

8

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A közzététel a NEG esetében nem értelmezhető

     

IV. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétételi kötelezettség alá eső közérdekű adatok és megismerésük rendje

1

Vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, az Mt. szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók neve, tisztsége vagy munkaköre

CXXII. tv. - tisztségviselők: 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

CXXII. tv. – személyi adatok: 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

2

A fentiek közül, munkaviszonyban álló személy esetében a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások, ezen belül külön feltüntetve az alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket

3

A fentiek közül, munkaviszonyban álló személy esetében az Mt., kollektív szerződés, illetve munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama

4

A fentiek közül, munkaviszonyban álló személy esetében az Mt. 228 § alapján kikötött időtartam és a kötelezettség vállalásának mértéke

5

A fentiek közül a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén a megbízási díj, a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok, a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások

6

A közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók tisztsége, vagy munkaköre, valamint a 2. 3. 4. pontokban meghatározott adatok

 

NEG Zrt.

Cégünk a megújuló alapú energiatermelés elterjesztésében, állami és önkormányzati tulajdonban és használatban lévő épületek, eszközök felújításában és a KKV szektor energiahatékonysági beruházásainak megvalósításában vesz részt.