Ugrás a tartalomra

Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.

Hatályos: 2021. május 10.

 

 

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az ESCO konstrukciók keretein belül mérnöki tevékenységet és műszaki tanácsadást végző NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. (Cg.: 01-10-048019; Adószáma: 24859255-2-43; székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.), a továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Szervezet” az alábbiakban tájékoztatja Ügyfeleit az említett tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekkel kapcsolatban. A szervezet elkötelezett ügyfelei, partnerei és munkavállalói személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatok kezelése bizalmasan történik. Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezek az intézkedések időről időre felülvizsgálatra kerülnek.

Jelen tájékoztató célja, hogy ismertesse az Adatkezelő adatkezelési elveit, bemutassa azokat az elvárásokat, amelyeket a szervezet saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmaz és betart.

Az Ügyfelek személyes adatai kizárólag az ebben a tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kerülnek kezelésre.

 

Adatkezelési alapelvek:

 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504)
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.);

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat kezelésekor adunk tájékoztatást.

 

II. A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek

 

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Az adatok kezelésében az Adatkezelő tisztességesen és törvényesen, továbbá az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően jár el.

2. Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.

3. Adattakarékosság

A kezelt adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak.

4. Pontosság

Az Adatkezelő az adatkezelés során törekszik az adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítására és minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

5. Korlátozott tárolhatóság

Az Adatkezelő a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, a továbbiakban pedig biztosítja, hogy az érintett beazonosítása ne legyen lehetséges.

6. Integritás és bizalmas jelleg

A kezelt személyes adatok megfelelő biztonságát biztosítani kell megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával. Ide értendő az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelem is.

 

III. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Személyes adat minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Adatkezelői tevékenységünk folyamán az Ügyfelek számos személyes adatát kezeljük. A kezelt személyes adatok, illetve a hozzájuk kapcsolódó adatkezelési célok és jogalapok a következők:

 

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Weblapon keresztül kapcsolatfelvételt kezdeményezők neve, e-mail címe

 

A weblapon keresztül érkező kapcsolatfelvétel kezelése, megkeresések megválaszolása, pályázati felhívásra történő jelentkezések fogadása

 

Érintett hozzájárulása

Azonosítószám, dátum, időpont, az előző oldallátogatás adatai, IP cím

A felhasználók azonosítása, aktuális munkamenetük és annak során megadott adataik tárolása

Érintett hozzájárulása

 

 

 

 Ügyfelek, beszállítók, alvállalkozók neve, címe és bankszámlaszáma (EV esetén)

 

Ügyfél számlák kiállítása, beszállítói, alvállalkozói számlák teljesítése

Szerződéses + Jogi kötelezettség

Üzleti partnerszervezetek vezetőinek és kapcsolattartóinak elérhetősége (név, e-mail cím, telefonszám)

Üzleti partnerekkel (alvállalkozók, beszállítók, kivitelezők) való kapcsolattartás, szolgáltatás igénybevétele

Szerződéses (a szerződést jóváhagyó adatai tekintetében); Jogos érdek (a kapcsolattartók megjelölése esetén, illetve további együttműködési célból a szerződés teljesítését követően)

 

 

 

 

 

 

Ügyfél oldali vezetők és kapcsolattartók elérhetőségei (név, munkahely, e-mail cím, telefonszám)

ESCO tevékenység nyújtása (szerződés teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása)

Szerződéses (a szerződést jóváhagyó adatai tekintetében); Jogos érdek (a kapcsolattartók megjelölése esetén, illetve további együttműködési célból a szerződés teljesítését követően) + Jogi kötelezettség

 

IV. Mire használjuk az Ön személyes adatait?

1. Weblap – Közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőséghez tartozó adminisztráció (kapcsolatfelvételi doboz)

Az Adatkezelő az Érintettek, illetve a potenciális partner szervezetek és a pályázati felhívásokra jelentkező szervezetek által történő megkeresés céljából kapcsolatfelvételi lehetőséget tart fenn a honlapján. Az érdeklődő személyek üzeneteiket egy szövegdobozban adhatják meg, nevükkel, e-mail címükkel, és az üzenet tárgyával együtt. Az Érintett üzenetét az adatkezeléshez való hozzájárulás után küldheti el az Adatkezelő számára. Az így elküldött üzenet az Adatfeldolgozó e-mail fiókjába érkezik meg A honlap kapcsolatfelvételi dobozán keresztül küldött üzenetek tartalmához és feladójának címéhez a weboldal IT szolgáltatója, az EOX Kft. is hozzáfér, Adatfeldolgozóként jelenik meg ebben a folyamatban. A kapcsolatfelvételi dobozon keresztül küldött megkeresések az info@negzrt.hu címen keresztül érkeznek be a szervezet titkárnőjéhez.

 

Személyes adat típusa

 

Adatkezelési cél

Jogalap

Név, email cím

A weblapon keresztül érkező kapcsolatfelvétel kezelése, megkeresések megválaszolása, pályázati felhívásra történő jelentkezések fogadása

Érintettek hozzájárulása

 

 

Címzettek kategóriái: A weblaphoz kapcsolódó adminisztrációt végző munkavállaló (titkárnő), az EOX Kft. foglalkoztatottjai (eseti jelleggel).

 

2. Weblapon történő cookie kezeléshez kapcsolódó adatkezelés

A Sütik (Cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el az érdeklődők számítógépén. Az Adatkezelő cookie-kat helyez el látogatói számítógépén, a felhasználók azonosítása, illetve aktuális munkamenetük és annak során megadott adataik tárolása céljából. A folyamat során a NEG Zrt. adatkezelőként van jelen, a weblapot üzemeltető EOX Kft. pedig adatfeldolgozói minőségben.

 

Személyes adat típusa

 

Adatkezelési cél

Jogalap

Azonosítószám, dátum, időpont, az előző oldallátogatás adatai, IP cím

A felhasználók azonosítása, aktuális munkamenetük és annak során megadott adataik tárolása

Érintettek hozzájárulása

 

Címzettek kategóriái: A weblapot üzemeltető IT cég, EOX Kft. (adatfeldolgozó) alkalmazottjai.

 

3. Pénzügy, könyveléshez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő saját alkalmazásban álló könyvelő szolgáltatását veszi igénybe a pénzügyi háttérfeladatok elvégzése érdekében, úgy, mint a könyvelés, kontírozás és adóügyek. Ezen háttértevékenységek közé tartozik az esetenként személyes adatok kezelésével járó vevői számlák kiállítása, valamint beszállítói számlák teljesítése és ezek kezelése. Az adatkezelés szerződéses jogalap szerint történik. A szerződéses viszony megszűnésével az adatok jogi kötelezettség alapján kerülnek további megőrzésre. Az adatkezelési folyamatban adatfeldolgozóként a NEG Zrt.-vel szerződéses viszonyban álló Pro-Tech Solutions Kft. vesz részt a könyvelési rendszer üzemeltetőjeként.

 

Személyes adat típusa

Adatkezelési cél

Jogalap

Ügyfelek, beszállítók, alvállalkozók neve, címe és bankszámlaszáma (EV esetén)

Ügyfél számlák kiállítása, beszállítói, alvállalkozói számlák teljesítése

Szerződéses + Jogi kötelezettség

 

Címzettek kategóriái: Pénzügyi, bérszámfejtési feladatokat ellátó munkavállalók

 

4. Üzleti partnerek (alvállalkozók, beszállítók, kivitelezők) adatainak adminisztrációja

Az Adatkezelő az energiahatékonyság növelő beruházások kivitelezése érdekében szükség szerint alvállalkozói kivitelezési szolgáltatást vesz igénybe. A megbízási szerződés megkötéséhez, az alvállalkozóval való kapcsolattartás, valamint az általuk nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adminisztratív teendők ellátása érdekében az alvállalkozók által megadott vezetők és kapcsolattartók adatait kezeli. A jóváhagyók és döntéshozók esetében az adatkezelés szerződéses jogalap szerint, míg a megjelölt kapcsolattartók esetében jogos érdek alapján történik, a szerződéses viszony megszűnésével az adatok jogos érdek alapján további együttműködés céljából, továbbá az időszakos MNV ellenőrzéseknek való megfelelés miatt kerülnek megőrzésre az érintettek tiltakozásáig.  A folyamat során az IT üzemeltetést végző Pro-Tech Solutions Kft. adatfeldolgozóként részt vesz a folyamatban

 

Személyes adat típusa

Adatkezelési cél

Jogalap

Üzleti partnerszervezetek vezetőinek és kapcsolattartóinak elérhetősége (név, e-mail cím, telefonszám)

Üzleti partnerekkel (alvállalkozók, beszállítók, kivitelezők) való kapcsolattartás, szolgáltatás igénybevétele

Szerződéses (a szerződést jóváhagyó adatai tekintetében); Jogos érdek (a kapcsolattartók megjelölése esetén, illetve további együttműködési célból a szerződés teljesítését követően)

 

Címzettek kategóriái: Üzleti partnereket megbízó és velük kapcsolatot tartó vezetők, munkavállalók.

 

5. ESCO tevékenységhez (audit, kivitelezés, műszaki ellenőrzés) kapcsolódó ügyféladatok kezelése

A NEG Zrt. főtevékenységéhez, az energiahatékonyság növelését célzó beruházások ESCO konstrukcióban történő megvalósításához kapcsolódóan az ügyfelek vezetőinek és kijelölt kapcsolattartóinak elérhetőségei (név, munkahely, e-mail cím, telefonszám) tárolásra kerülnek. Az említett személyes adatokat a felek közötti szerződésben történő adatátadás jogalapján kezeli a szervezet. Ennek célja az ESCO szolgáltatási tevékenység nyújtása az ügyfelek számára, és az ehhez kapcsolódó ügyfél kommunikáció biztosítása. A szerződéses viszony megszűnésével az adatok jogos érdek alapján további együttműködés céljából kerülnek megőrzésre az érintettek tiltakozásáig. Az adatkezelési folyamatban adatfeldolgozóként a NEG Zrt-vel szerződéses viszonyban álló, IT üzemeltetésért felelős cég, a Pro-Tech Solutions Kft. vesz részt, valamint eseti jelleggel a szerződött kivitelezési alvállalkozók.

 

Személyes adat típusa

 

Adatkezelési cél

Jogalap

Ügyfél oldali vezetők és kapcsolattartók elérhetőségei (név, munkahely, e-mail cím, telefonszám)

ESCO tevékenység nyújtása (szerződés teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása)

Szerződéses (a szerződést jóváhagyó adatai tekintetében); Jogos érdek (a kapcsolattartók megjelölése esetén, illetve további együttműködési célból a szerződés teljesítését követően) + Jogi kötelezettség

 

Címzettek kategóriái: A szervezet munkavállalói, valamint az IT üzemeltető cég (HSSC Kft.) alkalmazottai adatfeldolgozóként, valamint eseti adatfeldolgozóként a szerződött kivitelező alvállalkozók.

 

V. Meddig kezeljük a személyes adatokat?

1. Weblap – Közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőséghez tartozó adminisztráció (kapcsolatfelvételi doboz)

Az adatkezelés a kapcsolatfelvételhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás fennállásáig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

2. Weblapon történő cookie kezeléshez kapcsolódó adatkezelés

A weblapon történő cookie kezelés az adott munkamenet lezárultáig tart.

 

3. Pénzügy, könyveléshez kapcsolódódó adatkezelés

A szerződéses jogalap szerinti adatkezelés időtartama a szerződéses időtartammal egyezik meg. Ezt követően az adatok tárolására vonatkozóan 5 év jogszabály által kötelezően előírt tárolási határidő érvényes (jogi kötelezettség). Az öt év tárolási idő leteltével az adatok törlésre kerülnek.

 

4. Üzleti partnerek (alvállalkozók, beszállítók, kivitelezők) adatainak adminisztrációja

A szerződéses jogalap szerinti adatkezelés időtartama a szerződéses időtartammal egyezik meg. Ezt követően az adatok tárolására vonatkozóan az Adatkezelő jogos érdeke érvényesítésének céljából tárolhatja a személyes adatokat, amely az érintett részéről történő adatkezelés elleni tiltakozás megtörténtéig tarthat. A tiltakozást követően az adatok azonnal törlésre kerülnek.

 

5. ESCO tevékenységhez (audit, kivitelezés, műszaki ellenőrzés) kapcsolódó ügyféladatok kezelése

A szerződéses jogalap szerinti adatkezelés időtartama a szerződéses időtartammal egyezik meg, illetve bizonyos szerződések esetében a jótállási és szavatossági idő lejártáig. A szerződés lejártával annak 5 évig történő kötelező, jogszabály alapján történő tárolása szükséges. Ezt követően az adatok tárolására vonatkozóan az Adatkezelő jogos érdeke érvényesítésének céljából tárolhatja a személyes adatokat, amely az érintett részéről történő adatkezelés elleni tiltakozás megtörténtéig tarthat. A tiltakozást követően az adatok azonnal törlésre kerülnek.

 

VI. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban bemutatott adatkezelési folyamataiban számos külső adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe, azonban ezen szervezeteknek az adatokhoz való hozzáférése kizárólag a szolgáltatásuk nyújtásához szükséges mértékig terjed ki.
Az említett szervezetek pedig az alábbiakban találhatók:

 

IT üzemeltetés:

 • Pro-Tech Solutions Kft. (2051 Biatorbágy, Bocskai utca 8/B.)

 

Weblap üzemeltetés (www.negzrt.hu)

 • EOX Kft. 1146 Budapest, Francia út 57/A/1.

 

Üzemorvos:

 • Szintézis Medical Kft. (1125 Budapest, Diós árok 2. 1/2.)

 

Felügyelő Bizottság:

 • Felügyelő Bizottsági elnök
 • 2 Felügyelő Bizottsági tag, közülük 1 fő a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében (MNV Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

 

Belső ellenőr

 • Egy fő látja el a belső ellenőri feladatokat.

 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő és az adatfeldolgozó felelőssége az incidens megtörténtének helyétől függetlenül egyetemleges.  Az adatfeldolgozókkal a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, a GDPR rendelet és a belső IBIR által megfogalmazott eljárások és irányelvek betartását rájuk nézve is elvárjuk és kötelező érvényűnek tekintjük.

 

VIII. Az adatkezelő adatvédelmi felelőse

A Szervezetnél az Ügyfelek adatkezelési panaszainak kezelése érdekében, a GDPR rendelet értelmében nem szükséges Adatvédelmi Tisztviselő kinevezése. Adatvédelmi kérdésekben kijelölt kapcsolattartó elérhetőségei:

Név:

Szabó Adrienn

Telefonszám:

+36 30 498 8963

E-mail cím:

szabo.adrienn@negzrt.hu

Elérhetőség:

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.,            1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.

 1. Érintettek jogai

Az érintettek jogaikat az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségen keresztül, vagy az adatvédelmi felelős közvetlen megkeresése által gyakorolhatják:

 

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.,            1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.

 

 1. Tájékoztatás

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő megadott elérhetőségein, vagy közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő megkeresésével.

 

A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül adjuk meg. A tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által előírt kötelező esetekben tagadjuk meg.

 

 1. Hozzáférés

Az érintettnek joga van személyes adatait bármikor megtekinteni, amennyiben igényét előre jelzi az Adatkezelő megadott elérhetőségeinek egyikén.

 

 1. Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

 

 1. Törlés

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az adatok kezelése jogellenes;
 • Az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
 • az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
 • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte

 

 1. Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

 1. Tiltakozás

Az Ügyfél kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.-hez benyújtott írásbeli kérelemmel.

 

IX. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek a GDPR rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az adott személy rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. Biztosítjuk továbbá, hogy a kezelt személyes adat:

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás)

 

 1. Adatvédelmi incidens nyilvántartás

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az adatvédelmi incidenst a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján keresztül lehet bejelenteni a következő linken: https://www.naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--rendszer.html

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ügyfelek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

X. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Lefelezési cím: 1350 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató kelte és hatályba lépésének időpontja: 2018. május 25.

 

NEG Zrt.

Cégünk a megújuló alapú energiatermelés elterjesztésében, állami és önkormányzati tulajdonban és használatban lévő épületek, eszközök felújításában és a KKV szektor energiahatékonysági beruházásainak megvalósításában vesz részt.